Tulostaulu

 PÄÄVALIKKO
 
Etusivu
Uutisarkisto
Huippusalibandy
Sarjataulukot
Ottelulistaukset
Ilmoitustaulu
Ladattavat tiedostot
Salibandylinkkejä
Avoimet kilpailut
 
TILASTOPALVELUT
 
Otteluraportit
Pistepörssit
Pelaajakohtaiset tilastot
 
HALLINTA JA TILAUS
 
Asiakastunnus
Palveluiden tilaus
Palveluiden käyttöohjeet
Yhteystiedot
Lähetä palautetta
 


 
WWW.TULOSTAULU.FI SIVUSTON PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Multimediatoimisto Nemedia Oy:n (jäljempänä Nemedia Oy) asiakkailleen www.tulostaulu.fi -sivustojen kautta toimittamiin palveluihin ja käyttäjätunnuksiin.

Ehdot astuvat voimaan 01.10.2003 ja ovat voimassa toistaiseksi.

2. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen

Sopimus syntyy asiakkaan tilattua palvelun ja Nemedia Oy:n vahvistettua tilauksen. Vahvistus katsotaan tapahtuneen samalla, kun palvelun ylläpito lähettää sähköpostilaskun palvelusta asiakkaalle.

Käyttäjätunnusten suhteen sopimus astuu voimaan asiakkaan rekisteröityä tunnukset, ja sopimus on voimassa niin kauan kuin tunnukset ovat voimassa.

Tarvittaessa sopimus voidaan tehdä myös muita tapoja käyttäen, mikäli osapuolet niin erikseen sopivat.

Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Nemedia Oy:n antamaa kirjallista suostumusta.

Nemedia Oy:llä on oikeus siirtää sopimus ja/tai palvelut kolmannelle osapuolelle sekä muuttaa sopimuksen ja/tai palvelun sisältöä.

Jos ei toisin mainita, on asiakkaalla vähintään 14 päivää aikaa kokeilla palvelua ennen sen maksamista. Kokeiluaika koskee kuitenkin vain uutta palvelua, ei vanhan palvelun jatkotilausta. Palvelun käyttöä ja laajuutta voidaan rajoittaa kokeiluaikana. Maksamalla palvelusta sovitun maksun ja käyttämällä palvelua maksun jälkeen asiakkaan katsotaan lopettaneen palvelun kokeilemisen. Tämän sopimuksen kohdan sitovat asiakasta myös kokeiluvaiheessa.

Mikäli asiakas ei maksa uuden palvelun laskua kokeiluajan loppuun mennessä, katsotaan hänen peruneen tilauksensa. Tällöin hänen laskunsa mitätöidään, ja Nemedia Oy voi halutessaan poistaa hänen palvelun kautta syöttämänsä tiedot palvelusta.

3. Sopimuskauden pituus ja purkaminen

Sopimuskauden pituus on sama kuin laskutuskauden pituus.

Asiakas ei voi irtisanoa sopimusta kesken sopimuskauden muuta kuin silloin, jos sovittua palvelua ei voida ylläpitää Nemedia Oy:stä johtuvista syistä. Tämä kohta ei koske satunnaisia internet-verkosta tai palvelinlaitteiston ylläpidosta tai laiteviasta tai sivustojen ohjelmointivirheestä johtuvia kohtuullisessa ajassa korjattuja vikoja tai palvelukatkoksia.

Nemedia Oy varaa oikeuden irtisanoa sopimus välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli asiakas rikkoo sopimusehtoja tai palvelua ei voida ylläpitää Nemedia Oy:stä riippumattoman tekijän vuoksi. Tällöin asiakkaalle hyvitetään palvelumaksut käyttämättä jääneeltä sopimuskaudelta. Käyttämättä jääneistä palvelumaksuista voidaan ennen palautusta vähentään asiakkaan aiheuttamien vahinkojen kustannukset.

4. Palvelun toimittaminen

Palvelu toimitetaan asiakkaalle tilauksen jälkeen. Nemedia Oy varaa oikeuden rajoittaa palvelun käyttöä siihen asti, kunnes asiakas on maksanut palvelun täysmääräisenä Nemedia Oy:n osoittamalle tilille. Nemedia Oy ei vastaa siitä riippumattomista syistä johtuvista palvelun toimituksen viivästyksistä.

Asiakas on velvollinen reklamoimaan kirjallisesti välittömästi, mikäli hän on tyytymätön hänelle toimitettuun palveluun.

5. Palvelun sisältö ja sen muuttaminen, asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Mikäli kyse on palvelusta, josta on olemassa eri palvelutasoja, ei palvelutason laskeminen kesken sopimuskauden ole mahdollista. Palvelutason nostaminen kesken sopimuskauden on kuitenkin mahdollista, mikäli se vain on teknisesti toteutettavissa. Tällöin asiakas maksaa jäljellä olevalta sopimuskaudelta palvelutasojen välisen hintaerotuksen sekä voimassa olevan hinnaston mukaisen toimenpidemaksun. Palvelutasojen muutoksista sovitaan aina erikseen Nemedia Oy:n ja asiakkaan välillä.

Nemedia Oy varaa oikeuden muokata palvelun sisältöä ja rakennetta siitä etukäteen tiedottamatta. Asiakkaan kannalta oleellisista muutoksista pyritään kuitenkin tiedottamaan etukäteen, mikäli se on mahdollista.

Palvelun sisältö määräytyy tuotesivuilla annettavan kuvauksen mukaan.

Asiakas vastaa palvelun kautta tuotetusta sisällöstä yksin. Sisältö ei saa olla loukkavaa eikä Suomen lain tai viranomaisien määräysten vastaista, eikä se saa loukata tekijänoikeuksia. Nemedia Oy varaa oikeuden ilman erillistä ilmoitusta muokata ja/tai poistaa tuotettua sisältöä, mikäli se rikkoo edellä mainittuja kohtia.

Nemedia Oy ei vastaa mistään asiakkaan palvelun kautta tuottamasta sisällöstä eikä palvelun käytön asiakkaalle itselleen tai kolmansille osapuolille aiheuttamista haitoista tai vahingoista. Asiakas käyttää palvelua omalla vastuullaan.

Asiakas vastaa Nemedia Oy:lle ja kolmansille osapuolille asiakkaan mahdollisista väärinkäytöksistä aiheutuneista tutkinta-, korjaus- ja/tai muista kuluista.

Asiakas vastaa itse kaikista palvelun käytön aiheuttamista välittömistä ja välillisistä kustannuksista.

Asiakas luovuttaa Nemedia Oy:lle palvelun kautta toimittamaansa aineistoon veloituksettoman ja ajallisesti rajoittamattoman käyttö-, esittämis-, julkaisemis-, kopiointi- ja edelleenluovutusoikeuden. Asiakkaan tekijänoikeus toimittamaansa aineistoon säilyy näistä ehdoista huolimatta.

Nemedia Oy:llä ei ole velvollisuutta toimittaa asiakkaalle tämän palveluun syöttämiä tietoja muussa kuin siinä muodossa, jossa tietoja palvelun www-sivustoilla julkisesti esitetään. Tämä kohta rajaa ulkopuolelleen mm. tietokanta- ja paperilistaukset syötetyistä tiedoista.

Tietoturvareikien etsiminen ja väärinkäyttö on ehdottomasti kiellettyä. Nemedia Oy varaa oikeuden sopimuksen irtisanomiseen ja mahdollisiin korvauksiin, mikäli asiakas syyllistyy kyseisiin tekoihin.

Asiakas ei saa käyttää palvelun kautta mahdollisesti saamiaan henkilö- ja/tai yhteystietoja suoramarkkinointiin, eikä asiakas saa myöskään luovuttaa niitä eteenpäin kolmansille osapuolille.

Asiakas ei saa mainostaa palveluaan verkkopalveluissa (esim. keskustelufoorumeissa tai uutisryhmissä), joissa se on erikseen kiellettyä.

Nemedia Oy:llä on oikeus tarkastaa asiakkaalta palvelusta perittävää hintaa, mikäli asiakkaan palvelun internet-liikennöinti ja/tai palvelinresurssien käyttö poikkeaa merkittävästi tavanomaisesta palvelukohtaisesta liikennöinnistä/resurssien käytöstä. Kyseisistä tapauksista sovitaan aina erikseen Nemedia Oy:n ja asiakkaan välillä.

Korvaustapauksissa Nemedia Oy:n vastuu rajoittuu enintään korvausta koskevan ajanjakson palvelumaksuosuuteen. Nemedia Oy ei vastaa asiakkaalle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista välillisistä vahingoista tai menetyksistä.

Asiakastunnukset ovat asiakaskohtaisia, eikä niitä saa missään olosuhteissa luovuttaa kolmannen osapuolen käyttöön. Asiakas vastaa tunnusten käytöstä ja niiden väärinkäytöstä aiheutuneista kuluista.

Asiakkaan tulee lukea Nemedia Oy:n toimittamat ohjeet ja tiedotteet ja noudattaa niitä. Ohjeet ja tiedotteet julkaistaan joko www.tulostaulu.fi –sivustolla tai ne toimitetaan asiakkaalle muulla tavalla.

6. Palvelun virheet, niiden korjaus sekä mahdolliset hyvitykset

Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa palvelukuvauksen määrittelemistä ominaisuuksista ja poikkeama olennaisesti haittaa palvelun käyttöä.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan virheestä heti sen huomattuaan. Palvelun toimintaa valvotaan ja mahdolliset virheet korjataan niin pian kuin on kohtuudellisesti mahdollista.

Nemedia Oy varaa oikeuden keskeyttää palvelun tuottaminen tilapäisesti, mikäli se on tarpeellista ylläpidollisista syistä. Nemedia Oy pyrkii minimoimaan katkoksen keston ja tiedottamaan siitä mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

Nemedia Oy varaa oikeuden olla korjaamatta virhettä, joka on aiheutunut asiakkaan omasta toiminnasta, esimerkiksi väärinkäytöksistä tai palvelun virheellisestä käytöstä.

Nemedia Oy ei vastaa kolmansien osapuolien verkoissa esiintyvistä ongelmista tai muista virheistä tai kolmansien osapuolien ohjelmistoissa esiintyvistä ongelmista tai muista virheistä.

Nemedia Oy ei vastaa virheistä tai toimintakatkoksista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai kolmannen osapuolen toimista.

Mahdollisessa virhetilanteessa asiakkaan on reklamoitava seitsemän päivän kuluessa kirjallisesti. Nemedia Oy:n vastuu rajoittuu enintään kuluvan kuukauden palvelumaksuihin.

7. Käyttäjätunnukset ja salasanat

Nemedia Oy toimittaa asiakkaalle tai asiakas rekisteröi itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan palvelun käyttöä varten.

Asiakas voi mahdollisuuksien mukaan vaihtaa itse salasanaa ja/tai käyttäjätunnusta. Asiakas voi myös pyytää Nemedia Oy:tä suorittamaan muutokset, jolloin Nemedia Oy:llä on oikeus veloittaa toimenpiteestä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen toimenpidemaksu.

Nemedia Oy varaa oikeuden muuttaa käyttäjätunnuksia tai salasanoja tarpeen vaatiessa, ilmoittaen tästä kuitenkin asiakkaalle.

Asiakas vastaa siitä, että salasana ja käyttäjätunnus eivät pääse kolmansien osapuolien käsiin. Käyttäjätunnus on asiakaskohtainen ja asiakas vastaa kaikesta sillä tehdystä sekä väärinkäytösten aiheuttamista tutkinta- ja/tai korjauskuluista.

8. Asiakastiedot ja tietosuoja

Asiakkaan velvollisuus on toimittaa Nemedia Oy:lle palvelun tilauksen yhteydessä oikeat tiedot. Mikäli tiedot eivät ole oikeat tai ne ovat puutteelliset varaa Nemedia Oy oikeuden olla toimittamatta palvelua.

Asiakkaan tulee ilmoittaa mahdollisista muutoksista käyttäjätietoihin mahdollisimman pian.

Nemedia Oy ei luovuta asiakkaan tai käyttäjien antamia käyttäjätietoja kolmansille osapuolille ilman lupaa muuten kuin viranomaisen Suomen lain mukaan antamasta määräyksestä, tai jos jos palvelu tai osa siitä siirtyy eteenpäin Nemedia Oy:ltä uudelle omistajalle kaupankäynnin tai omistusjärjestelyiden osana. Nemedia Oy voi kuitenkin luovuttaa kolmansille osapuolille palvelun kautta tuotettua tietoa, joista yksittäinen käyttäjä ei ole tunnistettavissa.

9. Laskutus

Asiakas maksaa Nemedia Oy:lle palvelusta tilauksen yhteydessä sovitun laskutuskauden mittaisissa jaksoissa. Laskut lähetetään asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ja/tai postiosoitteeseen. Sähköpostitse lähetetyistä laskuista toimitetaan asiakkaalle maksun jälkeen postitse tosite kirjanpitoa varten. Tositteen saapumiseen asti tiliotemerkintä tai maksukuitti toimii tarvittaessa tositteena laskun maksamisesta.

Asiakas vastaa laskujen maksusta niiden eräpäivään mennessä.

Nemedia Oy:llä on oikeus katkaista asiakkaan palvelu, mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä.

Nemedia Oy:llä on oikeus periä viivästyneistä suorituksista korkolain mukainen viivästyskorko sekä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksukehoitusmaksu. Maksun viivästymisen johdosta suljetun palvelun avaamisesta voidaan veloittaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen uudelleenavausmaksu. Asiakas on velvollinen korvaamaan myös maksujensa laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvat perintäkulut.

Nemedia Oy varaa oikeuden muuttaa palvelujen hintoja. Uudet hinnat astuvat voimaan asiakkaan seuraavassa laskutusjaksossa.

10. Palvelun sulkeminen

Asiakas voi pyytää Nemedia Oy:tä sulkemaan palvelun. Sulkemisesta ja uudelleen avaamisesta voidaan veloittaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

Nemedia Oy:llä on oikeus sulkea asiakkaan palvelu, jos asiakas ei ole maksanut laskua eräpäivään mennessä, rikkoo sopimusehtoja, on haettu selvitystilaan tai konkurssiin tai hänet on todettu maksukyvyttömäksi, asiakkaan ilmoittamat tiedot eivät ole oikeat tai asiakasta ei tavoiteta hänen ilmoittamiensa yhteystietojen perusteella.

11. Muut ehdot

Sopimus on Nemedia Oy:n ja asiakkaan välinen. Asiakas sitoutuu pitämään luottamuksellisena kaikki sopimukseen, palveluun ja/tai sen hinnoitteluun liittyvät tiedot. Asiakas vastaa siitä, että hänen palveluksessaan toimivat työntekijät, alihankkijat tai muut palveluun kuuluvat tahot noudattavat näitä ehtoja.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mikäli erimielisyyksiä ei pystytä ratkaisemaan neuvottelemalla, tapahtuu mahdollinen oikeuskäsittely Turun käräjäoikeudessa.